Femstyrker
Menu

Her er fem veje til fremtidens vækst

Af Af Ida Sofie Jensen, Koncernchef i LIF, Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi, Anne Lawaetz Arhnung, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening


Det er afgørende for dansk økonomi, at den nye erhversfremmebestyrelse stiller skarpt på erhverv med vækstpotentialeNår Danmarks nye erhvervsfremmebestyrelse for første gang mødes, så venter der dem lidt af en opgave. De skal erstatte både de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, der alle nedlægges.

De får ansvaret for en decentral erhvervsfremmeindsats, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark og sætte rammerne for kommende erhvervsklynger, regionale indsatser og den kommunale erhvervsudvikling.

De skal med andre ord styrke udviklingen i dansk erhvervsliv og skabe grundlaget for innova-tion og vækst i hele landet. Ikke så lidt. Og af utrolig stor betydning for dansk erhvervsliv og dansk økonomi.

Stil skarpt på De fem Styrker

Vi repræsenterer fem styrkepositioner i dansk erhvervsliv, der spiller en afgørende rolle for dansk økonomi.

Derfor har vi etableret et tæt samarbejde, som skal sikre, at vores vækstpotentiale udnyttes optimalt. Vi kalder os selv De fem Styrker og repræsenterer hvert femte job i Danmark.

Fødevarer, turisme, lægemiddelindustri, energi og søfart eksporterede i 2015 tilsammen dansk producerede varer og tjenester for i alt 519 mia. kr.

Og når vi trækker den nødvendige import fra, tjente De fem Styrker 270 mia. kr. hjem til Danmark. Det er halvdelen af den totale danske eksportværdi i 2015.

Virksomheder indenfor De fem Styrker beskæftigede sidste år 534.000 danskere i alle områder af landet, på øerne, i vandkanten, i landdistrikterne og i byerne.

Antallet af beskæftigede i vores erhverv er på fire år vokset med 32.000, og alt peger på, at væksten vil fortsætte de kommende år.

Det er derfor afgørende for dansk økonomi, at den nye erhvervsfremmebestyrelse stiller skarpt på De fem Styrker og sikrer, at der er de rette betingelser for fortsat udvikling, vækst og jobskabelse.

Mangel på arbejdskraft er lige nu en af de største hindringer for udvikling af dansk erhvervsliv, og derfor er mere arbejdskraft uden tvivl en afgørende nøgle til at løsne trykket på vækstbremsen.

Målrettet uddannelse, omskoling, opkvalificering samt gode hænder og hjerner fra udlandet er alle brikker i puslespillet om en bedre dansk konkurrenceevne.

Tilsvarende kan en effektiv og målrettet erhvervsfremmeindsats sætte gang i væksten.

Sektorspecifikke rammer

De fem Styrker leverer på hver deres måde noget særligt, når det handler om at skabe vækst og velstand til Danmark.

Uanset om det er ved at sejle på stort set alle større have verden over eller ved at have et godt brand, som trækker turister til Danmark, så er det altafgørende for dansk økonomi, at vi har disse styrker og fortsat udvikler dem.

Skiftende regeringer har derfor også valgt at koble generelle forbedringer af dansk erhvervslivs rammevilkår med indsatser rettet mod specifikke sektorer.

Gennem målrettede vækstteams har man håndteret nogle af de særlige udfordringer, som kun gælder for et udsnit af erhvervslivet.

Der er mange særlige forhold, som kan være en showstopper for velfungerende virksomheder, uden at det rækker på tværs af hele erhvervslivet.

Den sektorspecifikke tilgang har virket med succes og givet resultater.

Derfor opfordrer De fem Styrker også Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at skabe sektorspecifikke rammer for udvikling og vækstskabelse - ikke mindst for Danmarks fem styrkepositioner. Hvor svaret i nogle erhverv er stærke klyngedannelser med nationalt forskningsmæssigt ophæng, er det i andre erhverv etablering af videnstunge og fokuserede innovationsmiljøer.

Eller stærke lokale indsatser afhængigt af stedbundne kvaliteter og ressourcer. Det skal den fremtidige nationale strategi tage højde for.

En gevinst for Danmark

En forenklet og mere effektiv erhvervsfremmeindsats vil blive en gevinst for hele Danmark, hvis der vel at mærke netop tages højde for forskelligheder - og tages afsæt i danske styrkepositioner.

Her kan man ikke komme uden om De fem Styrker. Den økonomiske aktivitet indenfor de fem styrkepositioner skaber ringe i vandet, som kommer andre brancher til gode.

For hver gang vores erhverv tjener 100 kr., skabes der 33 kr. indirekte indkomst i den øvrige danske økonomi.

Det betyder, at omkring en femtedel af Danmarks bnp kommer fra aktiviteter i de fem styrkepositioner og i tilknyttede erhverv.

De fem Styrker ønsker Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tillykke med udpegningen og rigtig god arbejdslyst.